...


FINANCE PRO është firmë e konsulencës biznesore me seli në Prizren që ofron shërbime profesionale në kontabilitet, auditim dhe shërbime të sigurisë, auditim të brendshëm, certifikim të kompanive me ISO Standarde, perpilim te biznes planeve etj


Sherbimet tona


Auditim i Brendshem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Shërbimet e Kontabilitetit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Auditim i Brendshmëm

Aktiviteti i auditimit të brendshëm ndihmon një organizatë që të përmbushë qëllimet e saj duke sjellë një qasje sistematike dhe të disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit të proceseve të menaxhimit të riskut, kontrollit dhe qeverisjes.

Disa nga përfitimet e sistemit të mirë të kontrollit të brendshëm janë:
• Ndihma për të mbrojtur asetet dhe për të zvogëluar mundësinë e mashtrimit.
• Përmirësimi i efikasitetit në operacione.
• Rritja e besueshmërisë dhe integritetit financiar.
• Sigurimi i pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret ligjore.
• Vendosja e procedurave të monitorimit

Shërbimet e Kontabilitetit

1 Regjistrimet e bizneseve në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës.
2 Shërbime të kontabiliteti në pajtim me legjislacionin e taksave në Kosovë.
3 Përgatitjen e pasqyrave financiare sipas standardeve lokale dhe atyre ndërkombëtare.
4 Projeksione financiare, të rrjedhës së parasë dhe të buxhetit.
5 Këshilla dhe konsulence për shërbimet e taksave dhe tatimeve.

ISO STANDARDET

ISO krijon dokumente që ofrojnë kërkesa, specifikime, udhëzime ose karakteristika që mund të përdoren vazhdimisht për të siguruar që materialet, produktet, proceset dhe shërbimet janë të përshtatshme për qëllimin e tyre.
Sjellja e përfitimeve reale dhe të matshme pothuajse në çdo sektor të imagjinueshëm, standardet mbështesin teknologjinë në të cilën mbështetemi dhe sigurojmë cilësinë që presim.

Si marr certifikimin?

Per marrjen e certifikimit duhet te ndiqni hapat e pershkruara si me poshte:
1 Na dergoni disa te dhena rreth aktivitetit tuaj per tju bere nje oferte te personalizuar.
2 Ne baze te te dhenave te derguara nga ju do ju dergojme ne nje kohe te shkurter oferten per certifikim.
3 Pasi ju te jeni dakort me oferten do te kompletoni kerkesen per certifikim, do te firmosim kontraten per certifikim dhe do te diskutojme per kohen ne te cilen mundet te mbahet auditimi per certifikim - ne funksion te nevojave te shoqerise tuaj.
4 Do te vendosim perberjen e ekipit te auditit dhe do mbahet auditimi per certifikim ne ambjentet e kompanise suaj.
5 Do te leshojme raportin e auditimit dhe do te percaktojme nje kohe per eliminimin e pakenaqesive (n.q.s ekzistojne).
6 Do te leshohen dhe dergohen tek ju.
Certifikata/certifikatat e konformitetit per sistemet e manaxhimit.
Certifikatat e konformitetit kane nje kohezgjatje 3 vjetore, me kusht miratimin vjetor- ne 12 dhe ne 24 muaj qe nga data e certifikimit fillestar.
Ky miratim vjetor aplikohet mbi certifikata, mbas kryerjes se auditimeve per monitorim, qe jane perfshire ne kontraten e firmosur.
Duke respektuar kerkesat ne rritje ne nivel boteror por edhe per bashkimin e shoqerive ne standartet e Bashkimit Europian, certifikimi i sistemeve te menaxhimit perfaqeson nje prioritet por edhe nje mundesi per cdo kompani.

Standarded dhe Çertifikatat e ofruara:

1) ISO 9001 – Sistemi Menaxherial i Cilesise
2) ISO 14001 – Sistemi Menaxherial i Ambientit
3) ISO/OHSAS 18001 – Sistemi Menaxherial i Shendetit te Punetoreve dhe Sigurise ne Pune
4) ISO 22000 – Sistemi Menaxherial i Sigurise se Produktit
5) Pas 99 – Sistemi i Menaxhimit të Integruar
6) HACCP– hazard analysis critical control point | Standardet Ushqimore
7) ISO/IEC 27001 – Sistemi Menaxherial i Sigurise se Informacionit
8) ISO 28000 – Sistemi Menaxherial i Sigurise ne Zinxhirin e Furnizimit
9) ISO 3434-2 –Kualifikimi i Prodhimeve të Saldimit
10) ISO 39001 – ISO - Sigurimi per Trafikun Rrugor
11) ISO 50001 – Sistemi Menaxherial i Energjise
12) Praktikat më të mira të Bujqësisë – Good Farming Practices –GFP
13) Marka CE
14) Marka Halal

Kompania jonë së bashku me partnerin lokal për implementimin e standardeve të përmendura kompania Gentle Research shpk me seli në Prishtine ofron këto ҫertifikata nga përmes disa shtëpive akredituese si në: Gjermani, Austri, Turqi dhe Itali.

Përpilimi i Biznes Planeve

Një plan biznesi është çdo plan që punon për një biznes që të shikojë përpara, të ndajë burimet, të përqendrohet në pikat kryesore dhe të përgatitet për problemet dhe mundësitë. Për fat të keq, shumë njerëz mendojnë për planet e biznesit vetëm për fillimin e një biznesi të ri ose aplikimin për kredi biznesi. Por ato gjithashtu janë jetike për drejtimin e një biznesi, pavarësisht nëse biznesi ka nevojë për kredi të reja ose investime të reja.
Bizneset kanë nevojë për plane për të optimizuar rritjen dhe zhvillimin sipas prioriteteve.
- Biznes Plan për aplikim te kredive bankare.
- Biznes Plan për aplikim të granteve të ndryshme.
- Biznes plan për zhvillimin e produkteve te reja/investimeve te reja.

ISO Standardet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Përpilim i biznes planeve

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Na Kontaktoni


Jeni gati të filloni një projekt me ne? Mbrekulli! Na thërrisni ose na dërgoni e-mail dhe ne do ju përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur!

+377 (0) 44 543 805